Regulamin Sklepu Internetowego
VACO RETAIL spółki z o. o. z/s we Wrocławiu

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  • w wersji elektronicznej – pod adresem internetowym: zielonaochrona.pl
  • w wersji pisemnej – pod adresem siedziby VACO RETAIL sp. z o. o.: ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:
  • adresu poczty elektronicznej:sklep@zielonaochrona.pl
  • telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów Obsługi zamówień i reklamacji: 510 013 365
  • formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy
  • za pośrednictwem livechatu dostepnego na stronie internetowej Sprzedawcy
 3. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

§ 1 Definicje

Użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia, pisane z wielkiej litery, z uwzględnieniem ich odmiany i liczby gramatycznej, oznaczają:

1. REGULAMIN
niniejszy regulamin
2. SPRZEDAWCA
sklep internetowy VACO RETAIL sp. z o.o. działający pod adresem internetowym zielonaochrona.pl, który jest prowadzony przez VACO RETAIL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-457) przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000763157, NIP: PL8992855587, REGON: 382162531, kapitał zakładowy (w całości opłacony): 94 000,00 zł;
3. KLIENT
 • a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • b) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla dokonania czynności przez taką osobę potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,
 • c) osoba prawna,
 • d) jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
4. KONSUMENT
Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Klient będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
5. KONTO
wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenie statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych;
6. TOWARY/TOWAR
prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie;
7. SKLEP
serwis internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem zielonaochrona.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość;
8. TRWAŁY NOŚNIK
narzędzie przenośne m. in. takie jak pamięć przenośna USB, płyta CD lub DVD, wiadomość e–mail, dokument w postaci papierowej i inne materiały lub narzędzia, które umożliwiają Sprzedawcy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, które będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej;
9. ZAMÓWIENIE
oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
10. UMOWA
umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz.121 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedawcę z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Sprzedawcy. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem Regulamin oraz Polityka Prywatności.
 2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarkę stron internetowych, a także dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są objęte gwarancją producenta, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 6. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. W przypadku sprzedaży Towarów po obniżonej cenie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży) Sprzedawca informuje Klienta o najniższej cenie Towaru, jaka obowiązywała, w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki poprzez jej uwidocznienie przy aktualnej cenie Towaru. W przypadku Towarów oferowanych do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Sprzedawca wskazuje najniższą cenę, która obowiązywała od dnia wprowadzenia tego Towaru do sprzedaży.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 10. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 12. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art.71 Kodeksu cywilnego
 13. Sprzedawca oświadcza, że nie weryfikuje, czy osoba, która zamieściła na stronie Sklepu opinię dotyczącą oferowanego Towaru, faktycznie danego Towaru używała lub go nabyła.
 14. Opinie klientów 
  14.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,
  14.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,
  14.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,
  14.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,
  14.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,
  14.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,
  14.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 3 Realizacja Zamówienia

 1. W Sklepie Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. Przez złożenie Zamówienia w Sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu.
 3. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru - dokładnego adresu dostawy.
 4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  • akceptacji Regulaminu Sklepu,
  • wyboru zamawianych Towarów lub/i usług,
  • podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
  • wyboru sposobu płatności.
 5. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 6. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.
 7. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z wyszukiwarki Towarów Sprzedawcy ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka". Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy"). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x", znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.
 8. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie". Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę dostawy.
 9. Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie. Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.
 10. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru, potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
  Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Towarów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu.
 12. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie po spełnieniu wszelkich formalności wydać Towar Klientowi, nie później jednak niż trzydzieści dnia od dnia zawarcia Umowy.

§ 4 Ceny i Formy Płatności

 1. Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT - nie zawierając natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej.
 2. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank ING Śląski nr 94 1050 1575 1000 0023 5531 5678. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z dokonywaną płatnością,
  • kartą debetową/kredytową lub szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu iMOJE. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z dokonywaną płatnością;
  • przy odbiorze towaru (płatność kurierowi). Korzystając z tej formy płatności Klient obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem w wysokości: 6,00 zł.
 3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru, oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.
 4. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.
 5. Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności:
  • dla wszystkich Zamówień o wartości większej niż 299 zł brutto – dostawa jest BEZPŁATNA,
 6. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Towaru przez kuriera.
 7. Za dokonanie płatności uznaje się moment:
  • w przypadku przelewu - wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • w przypadku płatności kurierowi – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki.
 8. Dokonanie nabycia Towaru dokumentowane jest wystawieniem faktury. Klient wyraża zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, faktury w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29 z późn.zm., dalej zwana „Ustawą VAT”). Faktura w formie papierowej wydawana jest wyłącznie na wyraźną prośbę Klienta. W celu otrzymania przez Klienta faktury w postaci papierowej, należy przed złożeniem Zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole wyboru opcji dotyczące żądania wydania paragonu albo faktury w formie papierowej.

§ 5 Czas wysyłki oraz Dostawa Towaru

 1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas wysyłki towarów oznaczony jest każdorazowo przy każdym produkcie publikowanym na stronie Sklepu.
 2. Zamówione Towary dostarczane są w następujących formach:
  • InPost Paczkomat,
  • InPost Paczkomat za pobraniem,
  • Kurier UPS,
  • Kurier UPS za pobraniem.
  • Towary na zamówienie – wysyłane w terminie uzgodnionym z Klientem dedykowanym transportem.
 3. Dostępną opcję dostawy (w zależności od rozmiaru przesyłki/ilości zamówionych Towarów) Klient wybiera podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem Kuriera - odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy innej niż za pośrednictwem kuriera – procedura dostawy i odbioru Towaru odbywa się zgodnie z regulaminami obowiązującymi u spedytora świadczącego daną usługę dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż przy odbiorze, powyższe terminy biegną od momentu dokonania płatności, określonego w § 4 ust.7 niniejszego Regulaminu. Czas dostawy towaru realizowanej przez firmę kurierską wynosi maksymalnie 48 godzin (dni robocze).
 6. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia, w tym o przekazaniu Towaru spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient ma również możliwość śledzenia statusu Zamówienia korzystając ze swojego Konta w Sklepie.
 7. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.
 8. Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru przy wyborze opcji dostawy innej niż za pośrednictwem kuriera – należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty".

DO KASY

Wybierz swój pierwszy produkt

Twoje konto

Twoje konto

Brak konta?
Załóż konto